Maak een afspraak! 050 501 3016

Kwaliteit

Podotherapie

De leden van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten moeten verplicht voldoen aan de volgende kwaliteitseisen:

  • (Periodieke) registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici.
  • Volgen van bij- en nascholing op HBO-niveau, geaccrediteerd door stichting ADAP.
  • Voldoende resultaat bij de visitatie.
  • Naleven van door de NVvP opgestelde richtlijnen.

Visitatie

Alle leden van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten worden volgens het Huishoudelijk Reglement eens in de vijf jaar gevisiteerd. Bij een visitatie onderzoeken twee collega-podotherapeuten of de podotherapeut voldoet aan de gestelde eisen. De visitatie vindt plaats in de praktijk van de podotherapeut.

In de afgelopen jaren zijn de visitaties steeds verder geperfectioneerd. Het visitatieverslag wordt digitaal aangemaakt en aangeleverd. Podotherapeuten weten daardoor aan welke normen ze moeten voldoen. Na het invullen van de lijsten verschijnen spiegelgegevens in relatie tot andere beroepsgenoten.

Enquête voor patiënten en verwijzers

Patiënten en verwijzers kunnen hun mening geven over een praktijk. In de praktijk liggen enquêteformulieren. De te visiteren podotherapeut is verplicht bij het bezoek een minimum aantal ingevulde enquêtes in te leveren.

Aan de hand van de resultaten kan de NVvP beleid ontwikkelen of bijstellen. Ook kan de podotherapeut bij een voldoende beoordeling punten krijgen voor het Kwaliteitsregister Paramedici.

Klachten: voor klachten kunt u terecht op: www.klachtenportaalzorg.nl

Privacyverklaring Wassink voetexperts 

dd. 30 april 2018

U mag verwachten dat Wassink voetexperts zeer zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met uw persoonsgegevens. Dit doen wij in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De technische en organisatorische maatregelen voor bescherming van persoonsgegevens sluiten hierbij aan. Er zijn passende en commercieel redelijke beveiligingsmaatregelen getroffen om de verkregen persoonsgegevens te beschermen tegen dataverlies, ongeautoriseerde toegangen/of wijziging, misbruik, openbaarmaking en vernietiging, waarbij rekening is gehouden met de risico’s van de verwerking en de aard van de gegevens. Iedere medewerker is zich bewust van hun verantwoordelijkheid in de veilige omgang met persoonsgegevens en ondersteunt het privacy beleid van Wassink voetexperts naar beste weten en kunnen.

Contactgegevens

Wassink voetexperts

Larixlaan 2

9301NP RODEN

info@wassinkvoetexperts.nl

050 5013016

Functionaris gegevensbescherming: de heer M.B. Vennema (tevens voor privacy gerelateerde vragen)

Doel verwerking persoonsgegevens

Voor het leveren van goede (preventieve) gezondheidszorg, is het noodzakelijk dat Wassink voetexperts hiervoor uw persoonsgegevens, inclusief gezondheidsgegevens, verwerkt. U geeft hiervoor uw toestemming bij de start van onze dienstverlening. Zonder deze toestemming kunnen wij u geen zorg verlenen. Daarnaast is het uw vrije keuze en bepaalt u zelf of wij uw gegevens en onze bevindingen mogen delen met uw huisarts en/of verwijzers. Ook bepaalt u zelf of u toestemming geeft voor het gebruiken van uw gegevens ter evaluatie van de zorg of om u te informeren over relevante producten en/of diensten.

Voor kinderen jonger dan 16 jaar dient de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt toestemming te geven voor verwerking van persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van het leveren van zorg en het leveren van bijbehorende diensten en/of producten, voor het afhandelen van uw declaratie bij uw zorgverzekeraars en uw betaling, voor evaluatie, statistische analyses en kwaliteitsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en eventueel om u te informeren over relevante producten en/of diensten.

Wassink voetexperts neemt geen besluiten louter op basis van geautomatiseerde verwerkingen van uw persoonsgegevens, die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben.


Welke persoonsgegevens

Voor uw consult en/of behandeling bij Wassink voetexperts  is het noodzakelijk dat er persoonsgegevens van u worden geregistreerd. U moet hier zelf nadrukkelijk toestemming voor geven. We registreren van u verschillende persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats en contactgegevens, geboortedatum, naam van uw arts en/of verwijzers, naam van uw verzekeraar, type polis en polisnummer, maar ook gevoelige persoonsgegevens over uw gezondheid, lichaamsmetingen, BSN, identiteitsbewijs nummer en bankrekeningnummer.

Delen van persoonsgegevens

Behalve uw zorgverlener heeft binnen de praktijk van Wassink voetexperts een beperkt aantal andere personen toegang tot (een deel van) uw persoonsgegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn andere zorgverleners in de praktijk, producenten van op maat gemaakte zolen en hulpmiddelen, eventuele waarnemers of stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een overeenkomst met een geheimhoudingsplicht.

Wassink voetexperts verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan onderstaande derden indien dit nodig is voor een goede en efficiënte levering van de zorg, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op basis van uw toestemming. Dit vindt alleen plaats in opdracht van en namens Wassink voetexperts onder de voorwaarde dat de derde partij deze persoonsgegevens niet voor andere doelen gebruikt. Aan de basis van deze uitwisseling van persoonsgegevens liggen wettelijke bepalingen, (verwerkings-)overeenkomsten en/of geheimhoudingsplichten, om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Delen van persoons- gegevens met: Reden Persoonsgegevens Wijze van overdracht Grondslag
Huisarts, verwijzer Rapportage ter informatie Naam of NAW geboortedatum, BSN

onderzoek en behandelplan

Zorgmail Alleen na uw toestemming
Producent van therapiezolen en hulpmiddelen: PLT products te Haaksbergen Op maat maken van hulpmiddel Naam,

Geboortedatum

Biometrische gegevens

digitaal rechtstreeks Verwerkingsovereenkomst
Zorgverzekeraar, VECOZO (veilige communicatie met zorgverzekeraar) Controle op verzekeringsrecht

Indienen declaratie

Naam of NAW

Geboortedatum,

BSN

polisnummer

declaratie zorg

declaratie hulpmiddel

ProSoftware Zorgverzekeringswet, Wet marktordening gezondheidszorg
softwareleveranciers : Prosoftware IT beheer:

4Ucom Roden 

Digitaal dossier

VECOZO

Geen directe inzake dossiers,  Verwerkingsovereenkomst
boekouder:

Bart van der Veen Leek

Infomedics

Facturatie en financiële administratie Geen directe inzage dossiers Verwerkingsovereenkomst
Auditors: NVvP (Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten)

 

kwaliteits-controle van de zorgverlener Steekproefsgewijze inzage in alle gehele dossiers  Ter plekke van de zorgverlener Overeenkomst  zorgverlener  met geheimhoudingsplicht van de auditor
Pedicure met samenwerkings-contract Wassink voetexperts Overdracht zorgplan conform DM ketenzorg Naam, Geboortedatum, BSN-nummer en zorgplan Beveiligde mail Alleen na uw toestemming

Mogelijk ontvangt Wassink voetexperts uw persoonsgegevens van een andere zorgverlener, bijvoorbeeld  in verband met een doorverwijzing, second opinion e.d.. We gaan ervan uit dat u hier bij de andere zorgverlener toestemming voor gegeven heeft, registreren deze persoonsgegevens, en nodigen u uit voor een afspraak. Mocht in contact met u blijken dat u geen toestemming heeft gegeven voor overdracht van uw persoonsgegevens en u geen zorg of diensten van Wassink voetexperts afneemt, zullen we de registratie van uw persoonsgegevens ongedaan maken.  Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met landen buiten de EU, noch aan internationale organisaties.

Bewaartermijn

Wassink voetexperts bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of zo lang als de wet bepaalt.  Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst zijn wij als zorgverleners verplicht uw medisch dossier tot 15 jaar na beëindiging van de behandeling te bewaren.  Wanneer het niet komt tot een behandel-overeenkomst en het niet gaat om medische persoonsgegevens,, bewaart Wassink voetexperts  uw gegevens niet langer dan één jaar.

Privacyrechten

Als u een vraag heeft over inzage, correctie, actualiseren, aanpassen, verwijderen of overdragen van uw persoonsgegevens of u wilt uw toestemming intrekken, dan kunt u uw aanvraagformulier (op te vragen bij het secretariaat van Wassink voetexperts) sturen naar info@wassinkvoetexperts.nl. U kunt gevraagd worden u te legitimeren om te verifiëren dat de informatie aan de juiste persoon wordt verstrekt. Wassink voetexperts reageert binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail op uw aanvraag. 

Als u vragen heeft over uw privacy of het niet eens bent met de wijze waarop Wassink voetexperts uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een e-mail sturen ter attentie van de heer  M.B. Vennema via info@wassinkvoetexperts.nl.

Wassink voetexperts brengt u op de hoogte als er onverhoopt iets mis is met uw persoonsgegevens. De Nederlandse autoriteit die toezicht houdt op handhaving van de privacy wetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Wassink voetexperts behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacybeleid van Wassink voetexperts.

Heeft u klachten aan voet, knie, heup of lage rug?

Bel ons vandaag nog voor een afspraak!